תנאי שימוש

ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ("ההוצאה לאור") - מדיניות פרטיות

מסירת פרטים להוצאה לאור כפופה להוראות מדיניות פרטיות זו. מטרת מדיניות זו היא לידע ולתאר את השימוש שתעשה ההוצאה לאור בפרטיך האישיים, וכן את זכויותיך בעניין. מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד. בטרם תאשר הסכמתך נא קרא היטב מדיניות זו.

במידה ותעמוד בקשר עם ההוצאה לאור במסגרתו תמסור לה פרטים אישיים, או במידה ותרכוש מההוצאה לאור מוצרים או שירותים או תבקש ממנה מידע בקשר עימם, יהיה המידע שהצטבר אצל  כפוף למדיניות זו.

פרטיך כפי שיתקבלו בהוצאה לאור, יאגרו במאגרי המידע של ההוצאה לאור ויעשו בהם שימושים כמפורט במדיניות זו.
מאגרי המידע של ההוצאה לאור רשומים בפנקס מאגרי המידע.
הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסדר הסכמי אחר החל על מידע, שירותים או מוצרים אותם מספקת ההוצאה לאור (כגון: תנאי שימוש, רישיון שימוש, מדיניות פרטיות החלה על מוצר או שירות מסוים).

 

שימוש בפרטים

הפרטים שתמסור ישמשו את ההוצאה לאור:

  • לספק לך מידע על שירותים ומוצרים בהם הבעת עניין, במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם ובכלל אלו: בטלפון, בפקס, בדואר אלקטרוני, במסרונים (הודעות מסר קצר), באמצעות מערכות חיוג אוטומטי, בדואר ועוד.

  • לספק לך שירותים או מוצרים אותם בחרת לרכוש (או בהם בחרת להשתמש במידה וקבלת זכות להשתמש בהם ללא תשלום) ולעדכן אותך בפרטים שונים בקשר עימם.

  • להפנות אליך במגוון אמצעי תקשורת (דוא"ל, פקס, טלפון, מסרונים וכיוצ"ב) או בחלק מהם מידע פרסומי למוצרים ושירותים אחרים של ההוצאה לאור (כולל מבצעים שההוצאה לאור עורכת עם צדדים שלישיים) המיועדים למתמחים, לסטודנטים, למשפטנים ולעורכי דין.

  • לקבלת משוב ולעריכת סקרים. לשימושים סטטיסטיים ואח' (כגון שיפור השירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצ"ב) שאינם מזוהים עימך.

 

אבטחת מידע

מאגרי המידע של  מוגבלי גישה והחברה נוקטת באמצעי הגנה סבירים (לוגיים, פיזיים ומנהליים) למניעת חדירה אליהם או משימוש בלתי מורשה בהם.
זכות לסרב לקבל מידע פרסומי. זכות להפסיק לקבל מידע פרסומי.

אתה רשאי לסרב לקבל מידע פרסומי בעת מסירת פרטיך באמצעות פניה כמפורט להלן. גם אם תבחר שלא לסרב לקבל מידע פרסומי, אתה רשאי בכל עת לאחר מכן לפנות ההוצאה לאור באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקש את ההוצאה לאור שלא לשלוח אליך מידע פרסומי:

 

אמצעי תקשורת

בדואר לכתובת של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין - רחוב המסגר 18 תל אביב מיקוד 6777669.

דואר אלקטרוני - support@lawpub.co.il

פקס - 03-5624424

מספר טלפון - 03-6368222

 

בקשה להפסקת מידע פרסומי תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שני ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות, בקשות שאינן ברורות וכו' עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט. יש לציין בבקשה לאלו אמצעי קשר היא מתייחסת - דואר אלקטרוני, מסרונים, פקסימיליה, הודעות אוטומטיות, דואר וכוי. בהעדר ציון מפורש - הבקשה תטופל ביחס לכל אמצעי התקשורת!

 

זכות עיון

זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של ההוצאה לאור. אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי ההוצאה לאור בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981. באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו. במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

 

מסירת פרטים לצדדים שלישיים

ההוצאה לאור לא תעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים אלא במסגרת ולצורך אספקת שירותים או מוצרים. 

כך למשל במידה ורכשת מוצר או שירות אשר התשלום בגינו נעשה בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המצריך אישור או ביצוע על ידי צד שלישי - ימסרו פרטים הקשורים לכך לצד השלישי. כמו כן יתקבלו ויתווספו לפרטיך פרטים שנתקבלו מאת הצד השלישי, כגון מספר אסמכתא על ביצוע תשלום.

ההוצאה לאור עשויה להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לה שירותים (בכפוף להתחייבותו שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים) או המספק במשותף עימה שירותים ללקוחות ההוצאה לאור (בכפוף לכך שלצד השלישי מדיניות פרטיות או שהצד השלישי התחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים). ההוצאה לאור לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.

בנוסף למקרים לעיל, במקרים הבאים תהיה ההוצאה לאור רשאית להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים:

  • צו שיפוטי.
  • הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
  • הליכים משפטיים שההוצאה לאור היא צד להם או שיש לה עניין בהם.
  • מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
  • הגנה על אינטרס אישי כשר של ההוצאה לאור.
  • לחברות קשורות, או ללשכת עורכי הדין ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

ההוצאה לאור רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת שתפורסם באתר ההוצאה לאור ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה בין היתר יהיה מידי.