מדיניות ופרטיות 

ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין בע"מ

מדיניות פרטיות

מועד עדכון אחרון: 1 בינואר 2022

ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין בע"מ ח.פ. 515063329 ("ההוצאה לאור ", "החברה", "אנו" או "אנחנו") עוסקת בעיקר באספקת שירותים ומוצרים בתחומי המשפט ובתחומים משיקים לעורכי דין, משפטנים, מתמחים בעריכת דין, עובדים במשרדי עורכי דין ולקהלים נוספים.

במסגרת פעילותה החברה מקבלת ואוספת מידע אישי.

מטרת מדיניות פרטיות זו היא לתאר ולפרט את המטרות שלשמן החברה אוספת ומעבדת מידע אישי, למי ולאלו מטרות היא עשויה למסור המידע האישי וכן את זכויותיך בעניין.

מדיניות פרטיות זו חלה על כל מידע אישי שמעובד על ידי החברה כולל כל קשר או התקשרות בינך לבין החברה. כך למשל: גלישה באתר החברה, יצירת קשר עם החברה (בכל אמצעי קשר שהוא כולל טלפונית), מסירת מידע לחברה (בכל אמצעי קשר שהוא), רכישת מוצרים או שירותים מהחברה וכו' יהיו כפופים למדיניות פרטיות זו.

על מוצרים, שירותים או על פעילויות מסוימות של החברה או שהחברה עוסקת בהן, עשויות לחול הוראות נוספות או אחריות למדיניות פרטיות זו וככל שכך החברה תפרסם הודעה מפורשת בהתאם.

אלא אם נאמר מפורשות אחרת, הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסדר הסכמי אחר בינך לבין החברה (כגון: תנאי השימוש באתר החברה, רישיון שימוש במוצר או בשירות מסוים של החברה וכו').

נא קרא היטב מדיניות זו בטרם תגלוש באתר החברה או תעמוד עימה בקשר,  משום שגלישה באתר או מסירת פרטיך מעידים על הסכמתך למדיניות זו. נא גם חזור וקרא אותה מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות, כשבעת שינוי אנו נדרג לעדכן בראש המדיניות את מועד העדכון האחרון שנעשה בה.

באשר למידע אישי שנמסר על ידך: (1) מובהר שאינך חייב למסור לנו מידע לפי חוק אולם ללא מסירתו יתכן שלא נוכל לספק לך שירותים במלואם או בחלקם, או למכור לך מוצרים או מתן מענה לפניות; (2) יש למסור מידע מלא ומדויק וחל איסור על מסירת מידע שגוי או על התחזות לאחר; (3) אין למסור לנו מידע אודות אחרים ללא הסכמתם המפורשת, הן למסירת המידע והן למדיניות פרטיות זו.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לכלל המגדרים כאחד.  

1.       איסוף ומסירה של מידע אישי

    1.1.    אתר האינטרנט - החברה מפעילה אתר אינטרנט בכתובתsupport@lawpub.odoo.com ("האתר" או "אתר האינטרנט") או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע החברה.

        1.1.1. גלישה באתר - גלישה באתר לכשעצמה אינה כרוכה במסירת מידע אישי ולמעט מידע הנאסף טכנית בשרתי אתרים על גולשים באתר (כגון כתובת I.P) החברה אינה אוספת מידע אישי או עוקבת באופן מזוהה אחר                         הגלישה באתר.

        1.1.2. שימוש בשירותי האתר – ניתן לקבל שירותים שונים באמצעות האתר (כגון: רכישת מוצרים או שירותים או בקשה לרכישת מוצרים או שירותים, הרשמה לרשימות דיוור וכו'). השימוש בשירותי האתר כרוך במסירת                            מידע אישי בהתאם למפורט בקשר עם כל שירות באתר.

    1.2.    פניות לחברה- פניות לחברה באמצעות כלי פניה שבאתר או באמצעי קשר אחרים (טלפונית, בדואר בפקס וכו') כרוכה במסירת מידע אישי בהתאם למהות הפניה.

    1.3.    רכישת מוצרים או שירותים מהחברה - רכישת מוצרים או שירותים כרוכה במסירת מידע אישי שעשוי להשתנות בהתאם למוצר או לשירות הנרכש ואמצעי תשלום.

*** בעת מסירת מידע אישי חשוב להימנע ממסירת מידע עודף שאינו נדרש ובכל מקרה יש להימנע ממסירת מידע שגוי. חל איסור על התחזות או מסירת מידע אודות אחרים ללא קבלת הסמכתם המפורשת לכך ולמדינות פרטיות זו.

    

2.       החזקת מידע אישי

    2.1     המידע שנאסף והמידע שנמסר לחברה נשמרים במאגר מידע של החברה, שהשימוש בו הוא כמפורט במדיניות פרטית זו ובהתאם להוראות כל דין.

    2.2.    החברה נוקטת באמצעי הגנה סבירים (לוגיים, פיזיים ומנהליים) למניעת: אבדן מידע, שיבוש במידע וגישה או שימוש לא מורשים במידע.

    2.3.    החברה בוחנת על בסיס תקופתי את המידע המוחזק על ידה וככל שהיא מאתרת מידע עודף היא דואגת להשמידו.

3.       שימוש במידע

החברה משתמשת במידע האישי שנאסף אצלה למטרות הבאות:

    3.1.    לספק לך מידע על שירותים ומוצרים בהם הבעת עניין, במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם ובכלל אלו: בטלפון, בפקס, בדואר אלקטרוני, במסרונים, בדואר ועוד.

    3.2.    לספק לך שירותים או מוצרים אותם בחרת לרכוש (או בהם בחרת להשתמש במידה וקבלת זכות להשתמש בהם ללא תשלום) ולעדכן אותך בפרטים שונים בקשר עימם.

    3.3.    משלוח הודעות שירות וכן להפנות אליך במגוון אמצעי תקשורת (דוא"ל, פקס, טלפון, מיסרונים וכיוצ"ב) או בחלק מהם מידע פרסומי למוצרים ושירותים של ההחברה (כולל מבצעים שהחברה עורכת עם צדדים שלישיים             וכולל מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שהחברה מפרסמת או משווקת).

    3.4.    לקבלת משוב ולעריכת סקרים.

    3.5.    שימושים סטטיסטיים ואח' (כגון שיפור השירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצ"ב) שאינם מזוהים עימך.

    3.6.    ציות להוראות הדין והרגולציה.

    3.7.    הליכים משפטיים ובירור עניינים, טענות ודרישות שעלולות להביא להליכים משפטיים.

    3.8.    מניעת נזק לגוף או לרכוש.

    3.9.    מניעת הונאות.

    3.10.    אבטחה, מניעה, בירור והתמודדות עם אירועי אבטחה ואירועי סייבר.

החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו לה על ידך בכל אמצעי קשר שהוא על מנת לשלוח לך הודעות באמצעי קשר שונים. ההודעות עשויות לכלול הודעות שירות, קבלות שהן בגדר 'דבר פרסומת'.

הנך רשאי בכל עת לסרב לקבל הודעות שהן 'דבר פרסומת' (בהודעה אלקטרונית, במסרון) הן במועד מסירת פרטיך והן בכל עת לאחר מכן, באמצעות פניה לחברה ב:

(1)    הודעה אלקטרונית לכתובת-  support@lawpub.odoo.com

(2)    הודעה טלפונית (בהתאם לפרטי הקשר שמתפרסמים באתר)

(3)    בדואר לכתובת – בית קרדן, דרך מנחם בגין 154, תל אביב – יפו

(4)    בכל אמצעי נוסף שנכלל בהודעות (כגון "כפתור הסר")

הודעות סירוב יטופלו בתוך שלושה ימי עבודה.

        

4.       העברת מידע

ההחברה לא תעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

    4.1.    במידה ורכשת מוצר או שירות אשר התשלום בגינו נעשה בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המצריך אישור או ביצוע על ידי צד שלישי - ימסרו פרטים הקשורים לכך לצד השלישי. כמו כן יתקבלו ויתווספו לפרטיך                 פרטים שנתקבלו מאת הצד השלישי, כגון מספר אסמכתא על ביצוע תשלום.

    4.2.    ההחברה עשויה להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לה שירותים (בכפוף להתחייבותו שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים) או המספק במשותף עימה שירותים ללקוחות החברה (בכפוף                        לכך שלצד השלישי מדיניות פרטיות או שהצד השלישי התחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים).

    4.3.    קיום צו שיפוטי, הנחיה או הוראה של רשות מוסמכת.

    4.4.    קיום הוראת דין או רגולציה.

    4.5.    לצורך הליכים משפטיים או כלכליים שההחברה היא צד להם או שיש לה עניין בהם.

    4.6.    מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.

    4.7.    הגנה על אינטרס אישי כשר של ההחברה הכלכלית.

    4.8.    לחברות קשורות, או ללשכת עורכי הדין ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה. 

    4.9.    במסגרת ארגון מחדש, מכירת מניות או פעילות השקעה בחברה ובסמוך לקראת התקשרות לכל אחד מהצרכים האמורים.

5.       עיון, תיקון והתנגדות

    זכותך לעיין (בכפוף לבקשתך בכתב) במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של ההחברה כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.

    אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי ההחברה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981. באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע         שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו. במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

6.       עדכונים למדיניות זו
    ההחברה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת שתפורסם באתר ההחברה ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת     להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה בין היתר יהיה מיידי.

    מובהר שאלא אם הדבר נדרש לפי דין, שינוי במדיניות לא יפגע או ישנה זכויות מהותיות שלך במידע אישי שנאסף עד למועד השינוי.

    המשך קבלת שירותים או רכישת מוצרים מהחברה לאחר שינוי המדיניות יעיד על הסכמה לשינוי. ככל שאינך מסכים לשינוי, עליך להפסיק ולהשתמש בשירותי החברה.