תנאים לפרסום במדריך משרדי עורכי הדין [ינואר 2018]

מדריך עורכי הדין להנגשה של החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ, לשעבר 'ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין' ("החברה") המתפרסם באתר החברה בכתובת www.ibar.org.il או בכל כתובת אחרת או נוספת עליה תודיע החברה ("המדריך" ו"אתר המדריך" בהתאמה), מאפשר לעורכי דין, בוגרי קורסי הנגישות של החברה ו/או עורכי דין העוסקים בנגישות אשר קיבלו אישור מהחברה המעוניינים בכך, לפרסם עצמם במסגרת עיסוקם, במדריך, בהתאם לתנאים שלהלן.

תנאים אלו, טופס ההזמנה והמידע הטכני, מסדירים באופן ממצה את ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח (כמוגדר בהמשך) בקשר עם הפרסום במדריך.

 1. תקופת ההתקשרות - ההתקשרות היא לתקופה של שנה ממועד תחילת הפרסום (כמוגדר בהמשך).
 1. מחיר – מחיר הפרסום יהיה בהתאם למחירון החברה התקף בעת ההתקשרות, לשטח הפרסום שנרכש, כפי המתפרסם באתר המדריך. החברה תהיה רשאית לעדכן את המחירון (מחירי הפרסום במדריך ומחירי שירותים שונים בקשר עם הפרסום) מעת לעת, בכפוף לכך שעדכון המחיר לא ישפיע על פרסומים שנרכשו קודם למועד העדכון ובכפוף לכך שלאחר עדכון מחיר כאמור, ככל ולא ישמר ללקוח המחיר לפיו רכש הפרסום קודם לעדכון המחיר, הלקוח ייחשב כמי שהודיע שאין ברצונו לחדש תקופת ההתקשרות לאחר סיומה, אלא אם יודיע הלקוח מפורשות אחרת.
 1. החברה רשאית להעניק ללקוחותיה הנחות על מחיר הפרסום כנזכר לעיל.
 1. שטח הפרסום – שטחי הפרסום המוצעים לפרסום במדריך (וכן כמות התווים לפרסום בכל שטח) הם כמפורט במידע הטכני. הפרסום יהיה בהתאם לגודל שטח הפרסום שנרכש כמצוין בהזמנה.
 1. ביצוע תשלומים – תשלומים יעשו בכרטיס אשראי, או בכל אמצעי תשלום נוסף שהחברה תאפשר להשתמש בו ככל ותאפשר, כפי שיתפרסם במידע הטכני.

מובהר כי התשלומים נעשים באמצעות ספק שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) - תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי).

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר המדריך ואינם מועברים באמצעותו (מידע אודות תשלומים מטופל כמפורט במדיניות הפרטיות).

למידע נוסף אודות התקן ר' באתר המועצה: https://www.pcisecuritystandards.org/

או באתרי האינטרנט של חברות כ.א.ל וישראכרט (באמצעותן נעשית הסליקה)

https://www.cal-online.co.il/he-IL/Business/GuideAndOperate/Pages/PCI%20DSS.aspx

https://www.isracard.co.il/%d7%a2%d7%a1%d7%a7/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-pci

בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי יש לפנות לחברת האשראי ולפעול בהתאם להנחיותיה.

 1. "פרסומי הלקוח" - תוכן ותכונות טכניות – לקוח ( עורך דין או קבוצת עורכי דין – חברה שותפות וכו') רשאי לפרסם עצמו במדריך במסגרת עיסוקו כמשרד עורכי דין, בכפוף לתנאים הבאים: (1) שהפרסום יהיה בהתאם לדיני האתיקה החלים על עורכי הדין. דיני האתיקה - לרבות הנחיות והחלטות וועדות האתיקה של לשכת עורכי הדין ("הלשכה"); (2) שלא יהיה בפרסום משום פגיעה בזכויות צד שלישי (כגון: הפרת זכויות יוצרים) והלקוח מצהיר ומתחייב שאין בתכני הפרסומים שימסרו על ידו לפרסום במדריך כל פגיעה כאמור; (3) במקרה של לקוח שהוא קבוצת עורכי דין - באחריותו הבלעדית של החותם בשם הלקוח להסדיר בינו לבין עורכי הדין הנכללים בפרסומו, כל עניין בקשר עם פרסומם במדריך ("פרסומי הלקוח").
 1. ניהול פרטי הלקוח ופרסומי הלקוח - מסירה לפרסום, העלאה לפרסום ראשון וביצוע עדכונים בפרסום
 • ניהול פרטי הלקוח, מסירת פרסומי הלקוח לפרסום ועדכונם יעשו בכלים המקוונים המיועדים לכך באזור ייעודי באתר המדריך המיועד ללקוחות ושהגישה אליו מוגבלת באמצעי גישה כמפורט בהמשך ("האזור האישי").
 • מסירה לפרסום - החל ממועד ההזמנה ועד 180 יום לאחר מכן, יהיה הלקוח רשאי למסור לחברה את פרסומי הלקוח לצורך פרסומם בשטח הפרסום אותו רכש הלקוח, בתקופת ההתקשרות. מסירת הפרטים תעשה בהזנתם באופן מקוון באמצעות כלי ייעודי באזור האישי. הזנת קצבי תמונה (העלאת קבצי תמונה באמצעות הכלי הייעודי הנכלל במדריך) תעשה רק לאחר סריקת הקובץ בתוכנת אנטי וירוס ובתוכנה נגד רוגלות. על הקבצים הנמסרים להיות נקיים מכל נגיף מחשב, רוגלה או כל קוד זדוני אחר וכן מכל יישום שהוא לרבות קבצים כגון 'אלומה' מקוונת (“beacon”).
 • בדיקה לא מחייבת - מבלי למעט מאחריותו הבלעדית של הלקוח לפרסומי הלקוח, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת (ומבלי שיהיה בכך להטיל עליה אחריות לפרסומי הלקוח) לבדוק התאמת פרסומי הלקוח לכללי האתיקה. החברה תהיה רשאית להורות ללקוח להסיר מפרסום הלקוח כל תוכן שלדעתה מנוגד לדיני האתיקה. חלק הלקוח על דעת החברה בעניין מסוים יהיה הלקוח רשאי לפנות בשאילתה לוועדת האתיקה הארצית שתכריע בעניין..

 

 • הסרת הפרסום – בסיום ההתקשרות החברה תסיר את פרסומי הלקוח מהמדריך. מובהר כי במהלך תקופת ההתקשרות הלקוח רשאי בכל עת להסיר את פרסומיו מהמדריך (הסרת פרסומי הלקוח על ידו, במהלך תקופת ההתקשרות, כמו גם אי מסירת פרסומים בתוך 180 יום ממועד ההזמנה, לא תזכה את הלקוח בהארכת תקופת ההתקשרות או בהחזר כספי בגין אי מימוש זכותו לפרסם את פרסומי הלקוח בהתאם לתנאים אלה).
 • הסרת הפרסום במקרה של הפסקת החברות בלשכה (או גריעת עורך דין זר ממרשם עורכי הדין הזרים המנוהל על ידי הלשכה) – בוטלה או הושהתה חברותו בלשכה, של עורך דין הנכלל בפרסומי הלקוח, או נגרע עורך דין זר ממרשם עורכי הדין הזרים המנוהל על ידי הלשכה, יחול האמור להלן:
 • באחריות הלקוח לעדכן את החברה.
 • במקרה שפרסומי הלקוח כוללים עורך דין אחד שחברותו בוטלה או הושהתה - החברה תהיה רשאית מיום שנודע לה על ביטול או השהיית החברות כאמור, להסיר את פרסום הלקוח. עם הסרת פרסום הלקוח תבוא ההתקשרות לסיומה ויחול האמור בסעיף 10.2 להלן.
 • במקרה שפרסומי הלקוח כוללים מספר עורכי דין – באחריות הלקוח לעדכן מיידית את הפרסום ולהסיר את פרטי עורך הדין שחברותו בוטלה או הושהתה כאמור. החברה  תהיה רשאית מיום שנודע לה על ביטול או השהיית חברות מי מעורכי הדין הנכללים בפרסום להסיר הפרסום מהמדריך ולהעלותו לאחר שיעודכן על ידי הלקוח.
 • ככל והמדריך יכלול פרסומי עורכי דין זרים ברשומים בפנקס עורכי הדין הזרים המנוהל על ידי הלשכה, האמור יחול על פרסומי עורכי הדין הזרים בשינויים המחויבים.
 1. עדכונים במדריך – החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לבצע עדכונים במדריך (ובמידת הצורך יעודכן המידע הטכני בהתאם), מעת לעת. עדכונים – לרבות: (1) עדכונים טכניים ותוכניים, ולרבות: הוספת סיווגים, הוספת כלי איתור מידע, הוספת כלי ניהול, שינוי גרפיקה, הוספת תפריטים, שינוי תהליכים, הוספת אמצעי פרסום, שטחי פרסום, פרסומים לעורכי דין זרים, הוספת אמצעי אימות ואבטחה, הקשחת תהליכים (כגון: הוספה או החלפה של אמצעי גישה לאיזור האישי) וכיוצ"ב; (2) כל שינוי מכל מין וסוג שהוא הנדרש לצורך התאמת המדריך לדין או לשינויים שיבואו בדין, ככל ויבואו.
 1. המדריך מועמד כמו שהוא – המדריך מועמד ללקוח, בתקופת ההתקשרות, לפרסום בשטח הפרסום אותו רכש, כפי שהוא - על תכונותיו ומגבלותיו (ולרבות התנאים בהם הוא נגיש לגולשים) וללא התחייבות להתאמה לצרכי הלקוח. על הלקוח, בטרם רכישת שטח פרסום במדריך, לבדוק את המדריך ואת התאמתו לצרכיו.
 1. זמינות המדריך – החברה נוקטת ותנקוט אמצעים סבירים על מנת להבטיח שהמדריך יהיה זמין ונגיש ברשת האינטרנט בכל עת (למעט לצורך עבודות תחזוקה ועדכון, בהיקף של עד חמישה ימים בשנה קלנדרית), עם זאת אין יכולת להבטיח והחברה אינה מתחייבת לזמינות ולנגישות מלאה ונקייה משיבושים, בכל עת. לרשת האינטרנט סיכונים אינהרנטיים שהיכולת להתגונן מפניהם מוגבלת. בהתאם, במקרים בהם המדריך לא יהיה זמין תנקוט החברה אמצעים סבירים להחזרתו לרשת כשהוא זמין בהקדם הסביר. למעט במקרים של עבודות תחזוקה ועדכון (בהיקף של עד חמישה ימים בשנה קלנדרית כאמור) שלא יבואו במניין, במקרים בהם המדריך לא יהיה זמין לגולשים ברשת האינטרנט לתקופה של 36 שעות רצופות או לתקופה מצטברת של 48 שעות בשנה, יזוכה הלקוח בשבועיים פרסום נוסף חינם לכל 72 שעות (של אי זמינות) או חלק מהן, כסעד בלעדי. במקרים בהם המדריך לא יהיה זמין לתקופה מצטברת של 72 שעות בשנה יהיה הלקוח רשאי, במשך תקופה של 60 ימים, לסיים את ההתקשרות באופן מידי, כסעד בלעדי, ובמקרה שכזה החברה תשלם ללקוח (בתוך שלושים ימים מיום קבלת הודעת הביטול של הלקוח כאמור) את החלק היחסי של יתרת התמורה (שיחושב בהתאם ליחס שבין תקופת הפרסום שנרכשה לתקופת הפרסום שנוצלה בפועל).
 1. אחריות מוגבלת לחברה – אחריות החברה כלפי הלקוח מתמצית בביצוע הפעולות ובנקיטת האמצעים כמפורט בתנאים אלו ולרבות כקבוע בסעיף 10 לעיל. למעט אחריות זו החברה לא תישא ולא תהיה אחראית בכל אחריות שהיא, יהיה מקורה אשר יהיה חוזי, נזיקי או אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור: החברה לא תהיה אחראית לפרסומי הלקוח, לשימושי גולשים בפרסומי הלקוח ולכל מעשה או מחדל של צד שלישי; החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם ללקוח (ובכלל זאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין שמדובר בנזק מוחשי ובין שלא) ובלבד שהחברה לא פעלה בזדון מתוך מודעות וכוונה בפועל לגרום לנזק.

היה ועל אף כוונת הצדדים להגביל אחריותה של החברה, יקבע כי החברה אחראית מעבר לאחריותה המוגבלת כאמור, תוגבל אחריותה של החברה אך ורק לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שנגרמו כתוצאה ישירה ובלעדית ממעשים או מחדלים של החברה שלפי דין יש בהם להשית עליה אחריות, ובסכום שלא יעלה על התמורה ששילם הלקוח לחברה בפועל, עבור הפרסום במדריך.

 1. הפסקת ההסכם בטרם תום תקופת השירותים
 • במקרים הבאים תהיה החברה רשאית להפסיק ההסכם בטרם תום תקופת ההתקשרות:
 • שינוי בדין או בדרישת רשות מוסמכת שיש בה לשנות מהותית את המדריך והחברה מסרה הודעה מוקדמת בת 30 ימים על הפסקת ההסכם.
 • מסירת מידע שקרי לחברה או שימוש לרעה במדריך על ידי הלקוח.
 • בוטל ההסכם יהיה הלקוח זכאי להחזר התמורה ששילם עבור שטח הפרסום אותו רכש בניכוי התקופה שממועד תחילת הפרסום ועד למועד הביטול וכן בניכוי סך של 150 ₪ דמי טיפול. החזר כאמור ישולם בתוך שלושים ימים ממועד הביטול.
 1. שונות
 • טופס ההזמנה והמבוא לתנאים אלו מהווה חלק בלתי נפרד מהם. המידע הטכני ומדיניות הפרטיות של החברה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
 • מונח שהוגדר בסעיף מסוים תחול ההגדרה בכל מקום אחר בו נזכר אותו מונח.
 • החברה תהיה רשאית לעדכן תנאים אלו מעת לעת, בכפוף לכך שבמקרה של עדכון התנאים שלא כתוצאה משינויים בדין או שלא לטובת הלקוח, יהיה הלקוח זכאי, לתקופה של שלושים ימים ממועד ההודעה על העדכון לסיים ההתקשרות עם החברה ויחול האמור בסעיף 12.2, אך למעט תשלום דמי ביטול.
 • תשלום התמורה (עבור שטח הפרסום ועבור כל שירות נוסף שיסופק ללקוח, המסופק בתשלום) במלואה ובמועדה, הינו תנאי יסודי בהתקשרות זו ולקיום חיוביה של החברה כלפי הלקוח. כל תשלום אשר לא נקבע בהסכם זה מועד מפורש לתשלומו יעשה בתוך שלושים ימים.
 • לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.
 • החברה תהיה רשאית להמחות זכויותיה והתחייבויותיה מכח הסכם זה ללשכת עורכי הדין או לחברת בת שלה.
 1. הודעות
  • הודעות תישלחנה לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין הלקוח בעת ההרשמה (מובהר כי תהליך ההרשמה כולל תהליך וידוא תקינות כתובת הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח). בכל מקרה של שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח, באחריות הלקוח לעדכן החברה באמצעות כלי עדכון הפרטים הנכללים במדריך (או כמפורט במידע הטכני).
 1. טיפול במידע אישי
 • הטיפול במידע אישי יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות שבאתר המדריך וכן למדיניות הפרטיות לרישום ולשימוש במידע אישי שלהלן.

מדיניות פרטיות לרישום ולשימוש באזור האישי

הרשמה לפרסום במדריך, גישה לאזור האישי, או כל שימוש אחר בו, כפופים למדינות הפרטיות 'הכללית' (מדיניות הפרטיות המתפרסמת באתר) ומדינות פרטיות זו. מטרתה לידע ולתאר את השימוש שתעשה החברה בפרטיך, וכן את זכויותיך בעניין.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

הבהרות חשובות

מדיניות זו עוסקת ברישום ובשימוש באזור האישי שבמדריך בלבד, על גלישה באתר המדריך חלה מדיניות הפרטיות הכללית.

נא קרא היטב מדיניות זו

 • בהמשך הרישום ובמהלך השימוש באזור האישי ייאסף מידע אודות השימוש בו (גישה לאזור אישי, ביצוע פעולות, אישור פעולות, צפייה בתוכן אישי וכו') ("מידע אודות שימוש באזור האישי"), וכן יתקבל מידע שתמסור לחברה, אם תבחר למסור, באמצעות המנגנונים שבאזור האישי כגון: פרטי קשר.
 • מידע שתמסור לחברה ומידע אודות השימוש באזור האישי ייאגרו במאגרי המידע של החברה ויעשה בהם שימוש כמפורט במדיניות זו, למעט מידע אודות כרטיסי אשראי המטופל באופן ייחודי כמפורט להלן.
 • מכיוון שהמדריך הוא מוצר אחד מיני רבים של החברה, הפרטים שעשויים להיות בידי החברה, יכול שיהיו רבים מאלו שנמסרו לה על ידך.
 • מאגרי המידע של החברה רשומים בפנקס מאגרי המידע.

שימוש במידע אישי

 • מידע אודות שימוש באזור האישי ישמש לצורך אבטחה, ניהול גישה למידע אישי, בקרת שימוש, תיעוד פעולות, לימוד בדבר העדפות אישיות ושיפור המדריך. חלק ממידע זה ישמר לזמן מוגבל, בהתאם למדיניות שתקבע החברה מעת לעת (תוך התחשבות בשיקולי אבטחת מידע מחד והקטנת סיכונים לפגיעה בפרטיות מאידך). חלק ממידע זה יומר למידע אנונימי וישמר כך, ללא קישורו למשתמש מסוים.
 • מידע אודות כרטיסי אשראי.
  • פרטי כרטיס האשראי אינם נמסרים לחברה אלא לגורם סופק כמפורט בתנאי הפרסום לעיל, הם אינם נשמרים באתר המדריך והם אינם מועברים באמצעותו. מידע אודות ביצוע תשלומים ורכישות מועבר לחברה מהגורם הסולק (לצורך ידוע החברה בדבר ביצוע התשלום) כשהמידע מועבר ללא פרטים מלאים על כרטיס האשראי, אלא באופן חלקי לשם זיהוי משלמים.
  • למידע נוסף אודות התקן הנ"ל ר' לעיל.

זכות עיון

זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של החברה. אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי החברה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981.

באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.

במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

מסירת פרטים לצדדים שלישיים

 • החברה לא תעביר ללא הסכמתך מידע אישי לשימושם של צדדים שלישיים.
 • מידע אישי יימסר לצדדים שלישיים בכפוף להסדרים בעלי הגנה נאותה על מידע אישי לצורך אספקת שירותים או מוצרים לחברה או לך.
 • החברה לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.
 • החברה תהיה רשאית להעביר מידע אישי לצדדים שלישים במקרים הבאים:
  • צו שיפוטי.
  • הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
  • הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהחברה היא צד להם או שיש לה עניין בהם.
  • מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
  • הגנה על אינטרס אישי כשר של החברה.
  • ללשכה או לחברות בנות של הלשכה ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה.
  • בדיקה או בירור של חברות האשראי.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.

 

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון